?

Log in

No account? Create an account
 
 
16 June 2005 @ 01:08 am
J-Rock music  
yo pplz is anyone selling Asian Kung-fu Generation aka Ajikan. the album is Sol Fa. plez email me if u do have it or jus hit up my LJ.
 
 
Current Mood: ecstaticecstatic
Current Music: Ajikan - Shindokaku