?

Log in

No account? Create an account
 
 
26 May 2007 @ 12:11 pm
Gundam Wing doujinshi sale  
Some pretty rare 2x1s, including circles Shirakawa Yofune Rengou, Landing! and Altir, a couple of Heero/Relenas and a few artbooks. Have a look here:

GW doujinshi